Äldreomsorg

Vi vill arbeta för en hög livskvalitet bland våra äldre

Moderaternas politik för äldre, vilar på en demokratisk grund med respekt för den enskilda människan och människans vilja till delaktighet i sitt eget liv. Vi vill arbeta för att öka livskvaliteten för äldre människor på olika sätt.

Äldre människor tycker om Båstad och flyttar gärna hit och Båstad tycker också om sina äldre. Här lever många äldre ett fortsatt självständigt liv utan behov av samhällets stöd. Bjäre erbjuder goda möjligheter att leva ett rikt och friskare liv, längre än på andra ställen. Detta vill vi ta till oss och vårda. Vi ser dock en utmaning i att kunna tillgodose framtida utmaningar när det gäller olika boendeformer och hemhjälp när antalet behövande ökar i rask takt. Det handlar såväl om planering och kommande lokal- och fastighets- behov som om att fortsatt kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vi vill att kommunen även fortsatt ska samarbeta med olika aktörer exempelvis KY (kvalificerad yrkesutbildning) för medarbetare inom äldreomsorgen.

Vi moderater vill att Båstads äldreomsorg ska präglas av respekt för de äldre; för högsta möjliga välbefinnande och livskvalitet. Det kan handla om allt ifrån måltider till användandet av IT:s möjligheter med olika e-tjänster och möjligheten att hålla kontakt med sina nära och kära. Samtidigt är ett ökat antal äldre en resurs som kan innebära stora möjligheter.

Pensionärsföreningarna är aktiva och bidrar till ökad livskvalitet för gruppen äldre. Vi vill utveckla stödet till pensionärsföreningarna och utveckla samverkan och dialog med dessa. Vi ser också möjligheter att hitta nya vägar för ett bra utnyttjande av våra kommunala resurser.

Familj och anhöriga ser vi som viktiga för att kunna bedriva en god omsorg. Ett fungerande anhörigstöd ser vi därför som ett viktigt komplement till kommunens personal. Samt viktigt också att kunna ge möjlighet till avlastning och återhämtning för anhörigvårdare.

Åldern medför för olika människor olika grader av begränsningar vad gäller fysisk förmåga. Vi anser att olika aktiviteter kan förbättra möjligheterna till ett fortsatt rikt liv. Föreningslivet kan här ha en avgörande betydelse och vi ser det som viktigt att kommunen på olika sätt bjuder in till ett brett samarbete med många olika aktörer för bästa möjliga livskvalité för våra medborgare.

En ökad problematik är demens/kognitiva sjukdomar. Demens, som även drabbar yngre personer, förutsätter ett annat stöd och behandling än somatiska sjukdomar. Vi ser det därför vara av största vikt att personal med rätt utbildning och vidareutbildning finns tillhanda.

Såväl somatiska som kognitiva problem förutsätter ett nära samarbete mellan kommunens medarbetare och primärvården, vilken regionen ansvarar för. Det gäller även hemtagning av medborgare som vårdats på regionens sjukhus. Vi vill satsa på att kunna erbjuda en korttidsvård som ligger nära anhöriga och vänner för att underlätta möjligheten för dem att komma på besök.

 

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Motverka ofrivillig ensamhet i samverkan med civilsamhället och skapa mötesplatser för att öka gemenskapen mellan människor
  • Göra fortsatta satsningar med fokus på LSS-verksamheten
  • Bygga ett nytt vårdboende på västra Bjäre
  • Se över och utveckla anhörigstödet
  • Att de äldre skall få leva så tryggt och självständigt som möjligt.
  • Valfrihet att välja boende och påverka sin egen livssituation ser vi som en självklarhet
  • Verka för att behålla, kompetensutveckla och rekrytera personal i vården genom att erbjuda en god arbetsmiljö och trygga anställningar