Skola & Utbildning

Skolstrukturen på Bjärehalvön måste vara långsiktigt hållbar

Skolstrukturen på Bjärehalvön måste vara långsiktigt hållbar. Väl planerad och dimensionerad efter befintligt elevantal och kommande tillväxt. Vi måste satsa på skolornas kvalitet och möjliggöra ett modernt kunskapsfokus.

Vi satsar på utbildning med fokus på mångfald och kunskap

Varje elev i Båstads kommun ska kunna känna sig trygg i förskolan och i skolan — för att få arbetsro och kunna prestera på bästa sätt. Fokus för de lite äldre barnen ska ligga på att tillgodogöra sig kunskaper för framtiden och för våra minsta ska det finnas en mångfald av olika pedagogiska former.

För skolungdomarna ska undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Insatser ska sättas in tidigt för dem som behöver extra stöd och de elever som behöver mer utmaningar ska ges detta.

Moderaterna i Båstads kommun har satt upp sex viktiga mål att satsa på gällande utbildning:

  1. I Båstads kommun ska det finnas förskola i varje tätort. Där lär sig barnen grunderna för att läsa, skriva och räkna, men där lär de sig också respekt för vuxna och kompisar. 
  2. Moderaterna ser att det ska finnas färre skolenheter än i dag för att kunna prioritera likvärdiga kunskapsnivåer och ge våra lärare möjlighet att arbeta tillsammans för elevernas bästa.
  3. Moderaterna ser att skolorna ska ha en tydlig profilering för att möjliggöra individualiserat lärande och valfrihet för barn och familjer.
  4. Moderaterna vill att ett skolpengsystem införs i kommunen, som gör att vi kan få rätt insats på rätt plats för bästa effekt.
  5. Vi vill att skolarbetet ska präglas av ordning och reda och att krafttag tas mot mobbning och andra oacceptabla tendenser. 
  6. Vi vill att fler spetsutbildningar erbjuds på gymnasiet i Båstad. Där förutsättningar för profilklasser inom exempelvis matematik, språk, naturvetenskap, entreprenörskap och idrott kan skapas.
Tappade uppkopplingen