Förskola och skola

Skolstrukturen på Bjärehalvön måste vara långsiktigt hållbar

Dagens unga är Bjäres framtid. Vi moderater vill att alla barn ska få den bästa tänkbara starten i livet och ser värdet av att satsa på våra minsta medborgare. Därför prioriterar vi utbildning högt. Vi har en kunskapslinje som går från förskolan hela vägen upp till vuxenutbildningen och vi vill att alla barn och elever ska nå sin fulla potential och kunna vara med och forma sin skolgång. Vi vet att en bra grundutbildning ger trygghet och bästa möjligheter att lyckas i livet. Vi arbetar för en skola som utmanar varje barn, ger hjälp till dem som har det lite svårare och extra stimulans till dem som är särbegåvade. För oss är skolan till för alla barn!

Vi menar att förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och vi vet hur viktigt det är med trygghet och kvalitet i verksamheten. Grundskolans uppdrag är att förmedla kunskap och arbeta så att alla barn når målen.

Moderaterna ser läraren som den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola och för hur vi lyckas med våra barn. Vi vill därför att lärarna ges bästa möjlighet till fortbildning och en god löneutveckling. Och vi menar att lärare skall vara lärare och att administrativa delar därför ska skötas av andra yrkesgrupper. För bästa resultat i skola och förskola vill vi också att rektorerna ges förstärkta förutsättningar att kunna vara duktiga ledare och skolutvecklare. Vidare anser vi att samarbete med universitet/högskolor och andra aktörer ska vara prioriterat.

Vi menar att en fungerande och tillgänglig elevhälsa är nödvändig för att nå de barn och unga som har behov av stöd och hjälp. Vi ser det därför som mycket viktigt att det finns en specialpedagogisk strategi för att ge barnen med de behoven bästa möjliga stöd och hjälp med inlärningen.

Föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barn. Vi anser dock att förskola och skola har en viktig roll i arbetet med att lära ut vad som är rätt och fel. Vi moderater vill därför att det i våra skolor ska bedrivas ett aktivt värdegrunds- arbete och vi ser nolltolerans mot kräkningar och våld som en självklarhet. Likaså menar vi att tydliga ordningsregler ska finnas och att förebyggande brotts- och drogrelaterat arbete ska bedrivas. Att det ska finnas lugn och ro i klassrummen för att skapa trygghet och bidra till ökad inlärning, det ser vi också som en självklarhet.

Våra fritidshem spelar en viktig roll för barnens lärande och sociala utveckling och vi ser stora vinster i ett samordnat arbete mellan fritids- hemmet och skolan. Vidare, för att våra elever ska orka med sina skoldagar, så anser vi det viktigt att de serveras en god och näringsriktig mat. Vi prioriterar därför detta och vill att maten som serveras i våra skolor i möjligaste mån skall vara närproducerad.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • I Båstads kommun skall det finnas förskola i varje tätort där barnen kan lära sig grunderna i att läsa, skriva och räkna och där de också lär sig respekt för vuxna och kompisar.
  • Nivåbaserat lärande ska tillämpas på Bjäres skolor så att alla elever kan få stöd och stimuleras på sin nivå.
  • Våra skolor ska ha behörig personal som ges rätt förutsättningar att ge våra barn bästa möjliga utbildning.
  • Lärare ska avlastas från administrativa uppgifter och få mer tid med eleverna, genom att till exempel anställa lärarstudenter som student- medarbetare.
  • Elevhälsan ska förstärkas så att de barn och unga, som har behov av stöd och hjälp, kan nås tidigt.
  • Våra förskolor och skolor ska stå för hög kunskapsnivå och alla elever i vår kommun skall ha en likvärdig lärmiljö.
  • Alla elever skall känna trygghet i skolan och vi kommer därför fortsätta vårt intensiva arbete för nolltolerans mot kränkningar.
  • Läsning ska främjas genom att förbättra tillgängligheten på skolbiblioteken, till exempel genom att säkerställa att där finns personal tillgänglig under fler timmar.