Trygghet och säkerhet

Vi vill alla Bjärebor ska kunna känna sig trygga och säkra i sina hem och på offentliga platser

Moderaterna menar att det offentliga samhällets kanske allra största åtagande gentemot medborgarna är trygghet och säkerhet.

Vi vill att alla Bjärebor ska kunna känna sig trygga och säkra i sina hem och på offentliga platser och vill därför att det nära samarbetet med polis, föreningsliv och andra i civilsamhället fortsätter. Vi ser även att verksamheten inom ramen för Grannsamverkan tillsammans med hög polisiär närvaro runt om i kommunen är effektiva insatser mot brottsligheten. Polisen redovisar återkommande antal brott av olika slag och glädjande visar Båstad på en nedåtgående trend. Denna får vi emellertid inte ta för självklart. Vi vill att kommunen skall arbeta aktivt med det som kallas trygghetslöfte.

Vi moderater ser det som ett måste att säkerhets- och trygghetsaspekten finnas med i beslutsprocessen vid all planering av kommunal mark eller verksamhet. Belysning och, så långt integriteten så medger, kamera- övervakning skapar trygghet och möjliggör för alla att leva ett aktivt liv även efter mörkrets inbrott.

Vi moderater arbetar för att allt bruk av narkotika och andra droger på alla sätt ska motverkas och bekämpas.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Ha fortsatt aktivt samarbete mellan kommun och polis genom det s.k. trygghetslöftet
  • Ha fler synliga poliser
  • Öka kamerabevakning och trygghetsskapande belysning.
  • Ha fler säkra gång- och cykelstråk — gärna upplysta.
  • Ha ett nära samarbete med räddningstjänsten.
  • Ha en mer utarbetad drogbekämpningspolicy
  • Att en säkerhets- och trygghetsaspekt skall finnas med i all kommunal planering.
  • Stärka kommunens arbete med beredskap och civilförsvar.