Arbete och näringsliv

Vi vill genom forsatt nära dialog med näringslivet arbeta för ett gott företagsklimat på hela Bjäre

Moderaterna är ett parti som värnar företagande och näringsliv. Det är enligt vår mening företagare och företag som skapar förutsättningar för jobb och välfärd. Vi vill därför ta till vara den entreprenörsanda som finns på Bjäre- halvön och göra det lättare och lönsamt att driva företag i Båstads kommun. Vi vill fortsätta arbeta för att vår kommun ska vara attraktiv för företagare och vi menar att — ett gott näringslivsklimat går hand i hand med möjligheten att utveckla vår kommun, rekrytera kompetent personal och med en fungerande bostadsmarknad. Och för att bevara det goda näringslivsklimatet vill vi fortsätta utveckla företagsservicen.

Många investeringsbeslut för näringslivet förutsätter kontakter och besked från kommunen. Vi vill därför på alla sätt underlätta för sådana kontakter. Vi vill kunna lämna besked till såväl enskilda som till företag i rimlig tid, vill t.ex. kunna motivera våra olika taxor som vi ser bör stå i paritet med jämförbara och intilliggande kommuners. Och vi moderater vill vara lyhörda och aktiva för näringsidkares behov av mark och lokaler vid såväl ny som fortsatt etablering.

Tillgänglighet till effektiva och hållbara transporter är viktigt. Vi vill därför satsa på en god infrastruktur och på en god kollektivtrafik. Vi ser att våra nya järnvägsstationer förbättrar möjligheterna för arbetspendling och vill tillse att det även finns kollektivtrafik för vidare resor i kommunen..

Besöksnäringen är värdefull för Bjärehalvön och utgör en stor del av vårt näringsliv. Och vi vill se våra byar stimuleras med besök och handel utifrån sin egen profil. Därför vill vi vara med och arbeta för att turistsäsongen blir längre och förhoppningsvis jämnare över året. Bredden på olika arrangemang och aktiviteter skapar ett starkt varumärke som gagnar oss alla.

Så kallat gröna näringar är också områden som är särskilt naturliga för Bjäre. Vi menar att äganderätten är central för vårt rättssamhälle. Därför vill Moderaterna värna denna äganderätt och stärka den i förhållande till allemansrätten inte minst när denna utnyttjas i kommersiella sammanhang.

Båstads kommun har en relativt låg arbetslöshet och vi moderater har som ambition att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på arbete och egen försörjning. Vi vill stimulera och satsa på olika projekt och idéer som ger ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder möjlighet att komma i arbete och vi vill införa en nollvision gentemot ungdomsarbetslöshet. För att lyckas på arbetsmarknadsområdet, för att träffa rätt med insatser och matchning, vill vi arbeta för en samverkan mellan vår kommun, näringslivet och arbetsförmedlingen.

KY-utbildningar och andra studier som leder till arbete ser vi som otroligt viktiga och vill därför satsa på ytterligare utbildningar och bra matchning gentemot våra lokala företags kompetensbehov. Moderaterna ser det också som viktigt att starta tidigt med entreprenörsskap i skolan för att skapa ett tätare samarbete mellan företag och utbildning och på så sätt möta upp mot de krav på kompetens som företagen önskar. Därför uppmuntrar vi olika satsningar som t.ex. Ung Företagsamhet (UF).

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Förenkla för företagen och minska onödigt krångel genom att vidare- utveckla ”en väg in i kommunen” för exempelvis nödvändiga tillstånd, marktilldelning, kompetensförsörjning och allt som krävs för att starta företag och skapa jobb på Bjäre.
  • Möjliggöra mark för företagsetablering och skapa mer företagsmark så att både företag som växer och vill växa ska kunna expandera.
  • Alla gymnasieelever ska få möjlighet att starta ett företag genom Ung Företagsamhet (UF).
  • Jobba aktivt med kompetensförsörjning på Bjäre så att tätare samarbete mellan företag och utbildning skapas och kan möta upp de krav på kompetens företagen önskar.
Tappade uppkopplingen