Näringsliv

Vi vill genom nära dialog med näringslivet arbeta för ett gott företagsklimat på hela Bjäre

Båstads kommun har ett blomstrande näringsliv med många företag av olika storlek och karaktär. Det vill vi fortsätta att ha. Vi ser det som viktigt att fler etablerar sig i kommunen och vi vill säkerställa ett gott företagsklimat. Turismen är mycket betydelsefull för vår kommun och vi vill därför stärka förutsättningarna för aktörer inom denna bransch. Sammantaget leder det till att nya och befintliga företags- och köpområden kommer att utvecklas vilka gynnar lokal handel och ger invånarna ett brett och varierat utbud.

För att skapa ett gott företagsklimat i Båstads kommun vill Moderaterna:

  1. Lyssna på näringslivets önskemål och skapa en god dialog. 
  2. Ge god service i form av snabba svar vad gäller till exempel mark och lokaler
  3. Skapa goda planförutsättningar, förenkla för företagen och få bort regelkrånglet 
  4. Säkerställa fortsatt utveckling av infrastrukturen i form av kollektivtrafik, vägnät, bredband och mobil telefoni 
  5. Planera mark för näringsliv och bostäder av olika slag
  6. Stärka förutsättningarna för och satsa på besöksnäringen
  7. Marknadsföra det regionala samarbetet och lyfta fram vårt centrala läge, omgärdat av motorväg, järnväg och flygplats och vår närhet till bland annat Helsingborg, Malmö, Köpenhamn, Halmstad och Göteborg.

Moderaterna värnar de lokala gröna näringarna

Moderaterna vill stärka ett livskraftigt lantbruk i en levande landsbygd med höga naturvärden. Vi vill också värna lokalproducerade livsmedel vid offentlig upphandling. 

Därför formulerar vi följande tre mål:

  1. Moderaterna vill att äganderätten ska värnas och stärkas i relation till allemansrätten. Det gäller särskilt i de fall då allemansrätten utnyttjas i kommersiella syften.
  2. Vi vill se över regelverket vad gäller säsongsarbetskraft och arbetsinvandring. Detta för att eliminera stelbenta regler och underlätta för tillväxt i branschen.
  3. Moderaterna vill inrätta en politiskt styrd nämnd i varje länsstyrelse där ärenden vad gäller remissvar, överklagande m.m. hanteras. Detta för att försäkra näringsidkare om att politiska beslut efterföljs utan risk för att enskilda tjänstemän ges alltför stor makt att påverka beslut.

Vår politik

Tappade uppkopplingen