Bostäder, Infrastruktur & Grönområden

Vi värnar om attraktiva livsmiljöer för alla åldrar och skeenden i livet

Vi moderater motsätter oss ett återinförande av fastighetsskatten. Vi anser också att hyresregleringen i grunden måste förändras för att öppna för en sund rörlighet.

Vi moderater arbetar för att Båstads kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer för alla åldrar och för olika skeenden i livet. Vi tar stort ansvar för samhällsplaneringen och ser det som viktigt att bygga både hållbart och miljösmart. Vi prioriterar bostadsbyggande, etablering av verksamheter och infrastruktur. Vi ser glädjande att vår kommun växer och menar att det måste ske på ett kontrollerat sätt för att vi ska kunna bibehåller vår särprägel. Bjäres unika läge ger oss speciella fördelar.

Vi moderater ser positivt på möjligheterna i våra nya bostadsområden att utveckla både arkitektur och stil och ser det som viktigt med ett varierat bostadsutbud. Detta för att säkerställa att man ska kunna bo i vår kommun under alla delar av livet. Vi ser det som viktigt att det byggs bostäder till en rimlig kostnad inte minst för ungdomar och barnfamiljer. Ny bebyggelse bör ske främst i anslutning till redan etablerade bostadsområden och i möjligaste mån anpassas till omgivande byggnaders karaktär och storlek. Vi vill också att grönområden i våra bostadsområden prioriteras. En god boendemiljö kräver välfungerande tekniska system som vatten och avlopp.

Kommunen har investerat mycket i vattenledningar för att öka kapaciteten och vi vill arbeta vidare med frågan eftersom vi ser att ytterligare insatser kommer att krävas för att behovet och efterfrågan ska kunna tillgodoses. Vi ser att vattenfrågor kommer vara centrala de kommande åren.

Moderaterna vill utveckla möjligheterna att åka kollektivt samt bygga ut cykel- och gångvägar. Bjäre har ett rikt miljö och kulturvärde som måste bevaras och underhållas. Vår natur med stränder, skog, fantastiska natur- landskap samt fina vandrings- och cykelleder ger oss goda rekreations- möjligheter. Detta gör Bjärehalvön både vacker och unik. Genom vår politik vill vi stärka, värna och utveckla dessa världen för framtiden.

Vi vill värna våra utemiljöer som parker, grönområden, stränder och natur- stråk och se till så att de är välskötta och tillgänglighetsanpassade. Vi vill också satsa på lekplatser i våra olika tätorter för att skapa goda möjligheter till lek för våra barn och möjlighet att träffas socialt.

Vi anser att det ska vara lätt att ta sig fram på cykel i Båstads kommun. Detta gäller oavsett om vi använder cykeln dagligen till och från jobb och skola eller då och då som rekreation. Vi vill fortsätta arbetet med att i dialog med Trafikverket få framgång i vår önskan om fler gång och cykelvägar till och från våra skolor och t.ex. ut till Norrviken och Kattvik.

Vi ser stora möjligheter med att utveckla våra stationsområden och arbetar aktivt för ytterligare pendlingsmöjligheter genom utökat antal stopp med Pågatågen och halvtimmestrafik i båda riktningarna mellan Halmstad och Helsingborg. För att kunna möjliggöra detta vill vi ha ytterligare ett stickspår till Båstad och en utbyggd plattform i Förslöv.

För att det dagliga livspusslet ska fungera på Bjärehalvön så är bilen otroligt viktig. För oss moderater är det viktigt att alla på Bjäre ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag skapar goda förutsättningar för en levande kommun. Vi vet hur viktigt detta är för att skapa rätt förutsättningar för fritidsaktiviteter, handel och arbete.

Kommunen är numera en av ägarna till Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Vi moderater vill fortsätta utveckla den för framtiden och ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi kommer fortsätta det viktiga hållbarhetsarbetet som innebär en klimatneutral flygplats med möjlighet att flyga grönt.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Utveckla välkomnande entréer till kommunens alla tätorter.
  • Fortsatt bostadsbyggande med en kombination av olika upplåtelseformer.
  • Förbättra underhåll och utbyggnad av kommunens vägar samt cykel och gångstråk och gärna utöka belysningen.
  • Satsa på lekplatser i alla våra kommundelar
  • Verka för en förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen anpassad efter de behov som finns.
  • Underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsningar på tex pendlarparkeringar inte minst under högsäsong.
  • Verka för en klimatneutral flygplats med möjlighet att flyga grönt
  • Stärka våra naturvärden och naturskyddsområden.