Kultur och fritid

Ett mångsidigt kulturliv ska vara tillgängligt för alla

För oss moderater är det civila samhället ett av fundamenten i byggandet av ett gott samhälle. Vi ser det som ett allmänintresse, att vi tillsammans är med och skapar möjligheter och stöttar vårt fina kultur- och fritidsliv. Det engagemang som kultur- och fritidslivet bidrar med till Båstad kommuns attraktivitet ser vi som väldigt värdefullt eftersom det bidrar med såväl fysisk som psykisk friskvård för både ung och gammal.

Fritids- och idrottslivet i Båstads Kommun är en viktig plattform för unga att utanför skolan utvecklas och träffa nya vänner. Vi ser det därför som viktigt att fler ges möjlighet att sysselsätta sig med de fritidsaktiviteter de brinner för och/eller vill testa på. Detta ska gälla oavsett om man vill nå elitnivå inom sin sport eller bara kunna samla ihop sina vänner för att ha roligt ihop.

Ett rikt, nyskapande, och fritt kulturliv ser vi som en del av grunderna för människans utveckling. Vi vill att kommunens uppgift skall vara att stimulera och skapa förutsättningar, även utanför de traditionella verksamheterna. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer på Bjäre värnas vårt kulturarv. Vi moderater vill slå vakt om Bjäres vackra landskap och skyddet av våra naturreservat när dessa värden kan verka hotade eller ifrågasatta.

Vi moderater vill verka för ökade möjligheter till motion och aktivitet för alla Bjärebor oavsett ålder och intresse och vill att det skall finnas lekplatser för barnen som uppmuntrar till rörelse. Vi moderater ser det som ytterst viktigt att kommunala kulturskolan värnas och vill därför verka för att tillräckliga resurser finns till den verksamheten. Vi vill även på olika sätt stärka bibliotekens utveckling och attraktionskraft som kulturellt nav samt ge våra barn möjligheter att uppleva kulturen både på våra för- och grundskolor och vid andra arrangemang på fritiden.

Moderaterna vill också se över möjligheterna för att underlätta för kulturella aktiviteter inom äldreomsorgen och för personer med funktionsvariationer. Eftersom vi menar att social gemenskap och kulturella aktiviteter kan vara ett sätt att stärka livskvaliteten.

Moderaterna vill se fortsatta satsningar på konst i offentliga miljö. Vi anser att regeln som säger — ”en procent av byggkostnader för offentliga byggnader ska avsättas för konstnärlig utsmyckning”, ska efterlevas.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Ha lekplatser i varje kommundel
  • Att kulturskolan ska kunna erbjuda plats till alla barn som önskar
  • Värna biblioteken genom att utveckla och på olika sätt stärka attraktionskraften
  • Vidareutveckla ett rikt, nyskapande, fritt kultur- och fritidsliv
  • Göra fortsatta satsningar på konst i offentliga miljöer
  • Värna vårt kulturarv t.ex genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer på Bjäre
  • Fortsätta det goda samarbetet vi har med lokala föreningar
  • Underlätta för äldre och personer med funktionsvariationer att få tillgång till kulturella aktiviteter
Tappade uppkopplingen