Kultur

Ett mångsidigt kulturliv ska vara tillgängligt för alla

Vi har formulerat våra ambitioner för ett mångsidigt kulturliv i Båstads kommun i nio punkter 

Bjäre Båstad Moderaterna menar att ett mångsidigt kulturliv ska vara tillgängligt för alla medborgare. Eftersom det bidrar till att stärka samhörigheten och förståelsen för varandra och därmed också öka människors känsla av delaktighet. Kultur ser vi som en viktig faktor för människors livskvalitet och allmänhälsa; att den bidrar till ett högt värde på samhällsutvecklingen och till näringslivets positiva utveckling.  Vi vill därför förstärka olika former av bildningsverksamhet i vår kommun. (Enligt vår definition av kultur ligger idrott utanför vårt diskussionsämne). 

Moderaternas 9 kulturvisioner:

  1. Stötta förenings- och bildningsverksamhet 

Moderat politik vill stärka utvecklingen av föreningslivet i Båstad kommun. Det ska vara byggt på grundläggande demokratiska värderingar och därför förtjäna kommunalt stöd i anpassade former.

  1. Uppmuntra enskildas insatser och engagemang

Moderaterna i Båstad kommun vill skapa en kommunal stipendiefond. Den är tänkt som en uppmuntran till fortsatt engagemang och ska årligen delas ut till enskilda personer som, antingen genom eget arbete eller inom ett företag eller organisation, drivit fram en kulturaktivitet i stipendiefondens anda.

  1. Verka för större kulturscener

Moderaterna vill verka för en större scen för bland annat musik och teater. Två lokaler finns som redan i dag kan byggas om och anpassas. Det är Agardhsalen i Båstads biblioteket och den tidigare hörsalen i Bjäredalen hos Trafikverket i Förslöv.

  1. Mer resurser till kommunala kulturskolan

Moderaterna vill ge mer resurser till kommunala kulturskolan i Förslöv. Vi anser att den idag har ett omistligt värde och därför bör värnas.

  1. Fortsatt utsmyckning av offentlig miljö

Moderaterna vill ha fortsatt vård av och ersättning för konst i vår offentliga miljö. Regeln, att en procent av byggkostnader för offentliga byggnader ska avsättas för konstnärlig utsmyckning, ska efterlevas.

  1. Stärka biblioteksverksamheten

Moderaterna vill på olika sätt stärka bibliotekets utveckling och attraktionskraft.

  1. Underlätta kulturen i omsorgen

Moderaterna vill särskilt underlätta för kommunens drygt 500 hemmaboende vårdtagare att praktiskt kunna transportera sig till en aktuell möteslokal. Vi menar att social gemenskap och kulturella aktiviteter stärker livskvaliteten för många seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

  1. Självklart med kultur i förskolan

Moderaterna vill att förskolebarn ska få stora möjligheter att uppleva kulturprogram, både i förskolans lokaler och vid andra arrangemang. Det ser vi som en självklarhet i förskolans verksamhet.

  1. Värna vårt landskap

Moderaterna vill slå vakt om landskapsvården och skyddet av våra naturreservat när dessa värden kan verka hotade eller ifrågasatta. Detta ingår i vårt begrepp om kulturarv.

Vår politik

Tappade uppkopplingen