Miljö och klimat

Vi verkar för en miljömedveten kommun där ekonomi och ekologi går hand i hand

Vi moderater betonar det långsiktiga och personliga engagemanget för en hållbar framtid och vill arbeta för att Båstads kommun skall vara en miljömedveten kommun där ekonomi och ekologi går hand i hand. Vår natur och miljö är mycket viktiga värden för Bjäre Båstad Moderaterna och vi vill att våra invånare på ett enkelt sätt ska kunna informera sig i miljöfrågor och göra klimatsmarta val.

Vi ser det som viktigt för att lyckas på totalen att det samarbete som finns mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer fortsätter att förstärkas. 
 Vidare menar vi att ett aktivt miljöengagemang ska premieras — att det ska löna sig för både enskilda personer och företag att göra miljömedvetna val. Vi vill arbeta för att vår kommun föregår med gott exempel när det gäller att tillämpa miljöhänsyn och god ekonomi.

Bjäres natur och miljö är unik och en viktig förutsättning för våra näringar, främst jordbruk och turism. Lokal satsning på energiproduktion behöver därför planeras så att den inte leder till konflikt med andra intressen.

I vårt klimatarbete ser vi solenergin som ett viktigt inslag och menar att hustaken i kommunen i högre grad skulle kunna vara täckta av solpaneler. Vi ser också att etablering av solcellsparker kan vara aktuellt om lämplig mark finns för detta ändamål, dock ej på bördig och bra jordbruksmark. Vidare vill vi verka för att kommunen fortsätter arbetet med att ta fram energispar- och energieffektiviseringsprogram. Bra rådgivning till privatpersoner samt samverkan med de lokala industrierna och näringslivet i dessa frågor ser vi som viktigt.

I den klimatförskjutning som nu sker med en ökad förekomst av extremväder ser vi att våtmarker är av stor betydelse för både miljön och klimatet. De har visat sig ha dels en renande effekt på ytvattnet vilket leder till att övergödning av hav och sjöar undviks och dels att de bidrar till att jämna ut växlingarna mellan torka och översvämning i markerna. Det finns flera lyckade exempel på våtmarksetableringar på Bjäre och vi menar att kommunen bör stimulera ytterligare vattenrenings – och våtmarksprojekt framförallt på egen mark.

Bjäre är en odlingsbygd och vi vill värna både våra gröna näringar och fritids- odling. Vi ser fördelar med att låta fritidsodling få ett större utrymme då vi anser att det både skapar gemenskap och bevarar vårt kulturarv. Därför vill vi fortsätta det arbete vi startat med att låta kommunen upplåta markbitar åt personer som önskar odla men som saknar egen mark eller trädgård.

Vi moderater vill värna fritidsfisket. Vi anser att alla bör värna den biologiska mångfalden i havet. Men för oss är det lokala småskaliga fisket längs våra kuster viktigt och något som vi också vill värna. Att kunna fortsätta fiska enligt den mångåriga tradition som finns längs Bjärekusten är viktig inte bara för dem som fiskar utan även för möjligheten att kunna bevara vårt kulturarv. Vi vill därför att man gör om de statliga reglerna så att vårt kulturarv kan bevaras för framtiden.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Vår jordbruksmark ska värnas och bevaras så att vi kan trygga vår inhemska livsmedelsproduktion
  • Miljöarbetet ska vara högt prioriterat inom alla kommunala områden — ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Det ska löna sig och vara enkelt att göra miljösmarta val
  • Invånare och företag skall ha lätt att informera sig för att kunna göra klimatsmarta val
  • Våtmarkerna bör utökas på kommunens mark
  • Fritidsfisket runt vår kust ska värnas
  • En tydlig miljöplan ska tas fram med långsiktiga strategier för miljöarbetet. Här skall ingå den känsliga frågan mellan olika intressen, jordbruk, turism, byggnation, energiproduktion